Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka

PATVIRTINTA
Jonavos Raimundo Samulevičiaus
progimnazijos direktoriaus
2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V- 61
PRIĖMIMO Į JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ
PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų
priėmimą mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, priėmimo
kriterijus, dokumentų, kuriuos turi pateikti į progimnaziją priimami asmenys ir (ar) jų tėvai
(globėjai, rūpintojai) prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų
registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Mokyklų,
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, Priėmimo į valstybinę ir
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.
ISAK-1019, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK -1800
„Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos
Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose
grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo
organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011
m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31d.
sprendimu Nr. 1TS - 13 „Dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jonavos
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31d. sprendimu Nr. 1TS-15 „Dėl centralizuoto vaikų
priėmimo į Jonavos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d.
sprendimu Nr. 1TS-97 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimais dėl bendrojo
ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų ir laikantis Savivaldybės tarybos mokykloms
kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 1 d. nustatyto ir iki liepos 1 d. patikslinto mokinių ir
klasių pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas skaičiumi.
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1. bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas;
3.2. klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties
lygio programą;
3.3. laisva vieta – mokymosi vieta, susidaranti komplektuojant klases iki Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarime nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus klasėse;
3.4. priešmokyklinio ugdymo programa – vienerių metų ugdymo programa;
3.5. pradinio ugdymo programa - ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 1-4 klasėse;
3.6. pagrindinio ugdymo programos I dalis - ketverių metų ugdymo programa, vykdoma 5-8
klasėse;
3.7. mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentai: pažyma, mokymosi pasiekimų
pažymėjimas, pažymėjimas;
II. PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KRITERIJAI
4. Į progimnaziją ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą pirmumo teise priimami
vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
5. Į progimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos
1 dalį pirmumo teise priimami priešmokyklinio ugdymo grupę progimnazijoje lankę vaikai;
mokiniai, progimnazijoje baigę pradinio ugdymo programą ir progimnazijoje mokytis
pageidaujantys asmenys, gyvenantys progimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje.
6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu į progimnaziją gali būti priimti mokiniai,
negyvenantys jos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, pagal prašymo
padavimo datą.
7. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, prioritetai teikiami:
7.1. besimokančiųjų progimnazijoje broliams ir seserims;
7.2. progimnazijos darbuotojų vaikams;
8. Jei per mokslo metus į progimnaziją atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje
teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas į klasę ar grupę, jeigu didžiausias leistinas
mokinių skaičių klasėje per mokslo metus dėl to didėja ne daugiau kaip dviem mokiniais. Nesant
galimybių mokinį priimti į progimnaziją, jis siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią
bendrojo ugdymo mokyklą.
9. Asmuo, mokęsis užsienio šalyje, mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą,
priimamas bendra tvarka. Prireikus – nustatoma asmens mokymosi pasiekimų atitiktis mokymosi
pasiekimams, numatytiems bendrosiose pradinio ar pagrindinio ugdymo programose.
10. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į progimnaziją priimami Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
11. Asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi, per mokslo metus priimamas į laisvą vietą
esančiuose klasių komplektuose, prie prašymo prideda mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba
pažymą apie mokymosi pasiekimus mokykloje, kurioje mokėsi prieš tai.
12. Mokiniui išvykus iš progimnazijos, jo dokumentai lieka progimnazijoje. Pagal
mokyklos, kurioje tęsia (pradeda) mokymąsi, prašymą pateikiamos prašomų su mokinio ugdymu
susijusių dokumentų, esančių progimnazijoje, kopijos.
13. Į progimnaziją pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas
vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.
14. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne
anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.
15. Į progimnaziją ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vaikai priimami pagal
prašymo padavimo datą.
16. Progimnazijos vadovui vaiko tėvai (globėjai) pateikia:
16.1. prašymą dėl vaiko priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigos
ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę (forma patvirtinta Jonavos rajono savivaldybės
tarybos 2013.01.31. sprendimu Nr. 1TS-15);
16.2. vaiko gimimo liudijimą ar jo išrašą.
IV. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ
17. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kai jam tais
kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais
anksčiau (t. y. nuo 6 metų), kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal
priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (t. y. nuo 5 metų).
18. Progimnazijos direktoriui vaiko tėvai (globėjai) pateikia:
18.1. prašymą mokytis pagal pradinio ugdymo programą (priedai Nr. 6-7);
18.2. vaiko gimimo liudijimą arba jo išrašą;
18.3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo
pagalbos skyrimo, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
19. Vaikas vieno iš tėvų (globėjų) prašymu gali būti priimamas mokytis pagal pradinio
ugdymo programos dalį, skirtą antrajai klasei, jeigu progimnazija, patikrinusi vaiko pasiekimus,
nustato jų atitiktį pirmosios klasės mokiniui numatytiems mokymosi pasiekimams.
20. Mokinys, naujai atvykęs į progimnaziją, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio
ugdymo programą, progimnazijos direktoriui pateikia pažymą apie mokymosi pasiekimus
mokykloje, kurioje asmuo mokėsi prieš tai (toliau – ankstesnėje mokykloje).
V. PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS I DALĮ
21. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimamas asmuo, įgijęs pradinį
išsilavinimą.
22. Prašymą, mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį, už vaiką iki 14 metų
progimnazijos direktoriui teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 metų – turintis vieno iš tėvų
(globėjų) raštišką sutikimą.
23. Asmuo, naujai atvykęs mokytis, progimnazijos direktoriui pateikia:
23.1. prašymą mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (priedai Nr. 8-15);
23.2. gimimo liudijimą ar jo išrašą;
23.3. pradinio išsilavinimo pažymėjimą;
23.4. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo
pagalbos skyrimo, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
24. Mokinys, baigęs pradinio ugdymo programą ir pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal
aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje progimnazijoje, pateikia progimnazijos
direktoriui tik prašymą.
25. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio
ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį) priimamas asmuo, baigęs individualizuotą
pradinio ugdymo programą. Asmuo, atvykęs mokytis iš kitos mokyklos, progimnazijos direktoriui
pateikia pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, pažymą apie mokymosi pasiekimus ir pradinio
ugdymo bendrųjų programų individualizavimą ankstesnėje mokykloje.
VI. PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMO TVARKA
26. Prašymai pradėti mokytis progimnazijoje nuo rugsėjo 1 d. pagal ugdymo programas ir
dokumentai, nurodyti Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše
teikiami:
26.1. prašymai priimami einamųjų metų sausio 1 d. - kovo 1 d.;
26.2. prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie gyvenamąją vietą, telefono numeris ir
elektroninio pašto adresas. Neturintys savo telefono, nurodo kitų asmenų telefono numerį, kad esant
skubiems nenumatytiems atvejams (vaiko liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.) galima būtų
susisiekti su mokinio tėvais (globėjais).
26.3. Prašymas ir kiti pateikiami dokumentai priimami ir registruojami progimnazijos
raštinėje, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
27. Priėmimą į progimnaziją vykdo progimnazijos direktorius ir mokinių priėmimo
komisija.
28. Rezultatai apie priėmimą mokytis progimnazijoje skelbiami birželio 21-28 d.
29. Asmens priėmimas mokytis įforminamas iki pirmos mokymosi dienos mokymo
sutartimi (priedai Nr. 1-5).
30. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokytis asmeniu ar progimnazijos
mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą sudaroma iki pirmos
mokymosi dienos jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.
31. Mokymo sutartį pasirašo progimnazijos direktorius ir prašymo teikėjas. Už vaiką iki 14
metų jo vardu mokymo sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų), veikdamas išimtinai vaiko interesais.
Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų) raštišką
sutikimą.
32. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre. Vienas mokymo sutarties
egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka progimnazijoje
(segama į mokinio asmens bylą).
33. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre. Sudaroma mokinio
byla. Į ją dedama mokymo sutartis, mokinio ir (ar) jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos ir
kita tikslinga, su mokinio ugdymu susijusi informacija. Mokiniui išvykus iš progimnazijos, jo
byloje esantys dokumentai lieka progimnazijoje.
34. Progimnazijos direktoriaus įsakymu (-ais) įforminama:
34.1. mokinių paskirstymas į klases (srautus);
34.2. mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis. Mokymo sutartis laikino išvykimo
laikotarpiu nenutraukiama.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Progimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo Jonavos rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nustatyta forma raštu pateikia skyriui
informaciją apie prognozuojamą klasių ir mokinių skaičių iki einamųjų metų kovo 1 d., patikslintą
mokyklos klasių ir mokinių skaičių – iki einamųjų metų liepos 1 d.
36. Progimnazija skelbia informaciją apie laisvas vietas klasėse progimnazijos interneto
svetainėje, skelbimų lentoje ir (ar) kitu būdu, nuolatos ją atnaujina.
37. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir/ar panaikinamas progimnazijos direktoriaus
įsakymu.
_______________________________
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 1
UGDYMO SUTARTIS
20___ m. _____________ _____d. Nr. _____
Jonava
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, kodas 190303343, Chemikų 140, LT
– 55217, Jonava (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Artūro Jagelavičiaus viena
šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
_____________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
_______________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
Ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. Kliento dukrą/sūnų ( globotinį)__________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
20...-20..... mokslo metais ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pagal galimybes
sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius;
1.2. sudaryti Jūsų vaikui tinkamas ir saugias ugdymo(si) sąlygas;
1.3. ugdant vaiką atsižvelgti į jo sveikatą, individualius poreikius, gebėjimus ir
interesus;
1.4. vertinti ir gerbti Jūsų turimą patirtį ir visokeriopą pagalbą įvairiais vaiko ugdymo
klausimais;
1.5. leisti Jums patiems nuspręsti, kokiu būdu dalyvausite vaiko ugdyme, grupės,
progimnazijos gyvenime ir veikloje;
1.6. esant reikalui suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę
pagalbą;
1.7. esant reikalui organizuoti pirmos medicinos pagalbos teikimą vaikui,
vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
1.8. teikti informaciją apie Jūsų vaiko ugdymą(si) ir daromą pažangą;
1.9. siekti sąveikos ir abipusio supratimo dėl vaiko ugdymo;
1.10. esant reikalui (jei vaikas ilgai nelanko grupės ar kt.) Jums patogiu laiku
aplankyti Jus namuose;
1.11. vaiko brandumo mokyklai klausimus spręsti vadovaujantis priešmokyklinį ugdymą
reglamentuojančiais dokumentais;
1.12. kviesti Jus į progimnazijoje ar grupėje vykstančius renginius;
1.13. asmens duomenis kaupti ir tvarkyti vadovaujantis Jonavos Raimundo Samulevičiaus
progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
1.14. nutraukus sutartį Klientui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. suteikti visą reikalingą informaciją apie vaiko sveikatą, jo charakterio ypatumus,
mėgiamą veiklą, žaidimus ir kt.;
2.2. supažindinti mokytoją su ugdymo šeimoje tradicijomis ir ypatumais;
2.3. užtikrinti vaiko reguliarų priešmokyklinio ugdymo grupės lankymą;
2.4. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais, bendradarbiauti vertinant vaiko pažangą;
2.5. pranešti grupės mokytojai, jei vaikas dėl kokių nors priežasčių negali atvykti į grupę;
2.6. neprieštarauti, kad Jūsų vaikui būtų atliekamas higieninis patikrinimas;
2.7. neprieštarauti, kad Jūsų vaikui prireikus būtų organizuojamas pirmos medicinos
pagalbos teikimas vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
2.8. neprieštarauti, kad progimnazijos renginių nuotraukos būtų publikuojamos;
2.9. aprūpinti vaiką individualiomis ugdymosi priemonėmis (pratybų knygelėmis, rašymo,
piešimo, rankdarbių priemonėmis ir kt.);
2.10. atlyginti vaiko padarytą žalą progimnazijai;
2.11. bendradarbiauti su mokytoja, talkinti grupėje;
2.12. dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose ar progimnazijos savivaldoje;
2.13. esant reikalui, sudaryti galimybę mokytojai, socialinei pedagogei aplankyti šeimą.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta 20__-20__ m. m. ir įsigalioja nuo 20___ m. _____________ ___dienos.
4. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
5. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami
progimnazijos taryboje.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorius ______________________ Artūras Jagelavičius
(parašas)
Klientas
__________________ __________________ ____________________________
(mama/tėvas/globėjas) (parašas) (vardas, pavardė)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 2
MOKYMO SUTARTIS
20___ m. _____________ _____ d. Nr. _____
Jonava
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, kodas 190303343, Chemikų g. 140,
LT-55217 Jonava (toliau - Švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Artūro Jagelavičiaus
veikiančio pagal progimnazijos nuostatus viena šalis ir mama/tėvas/globėjas (reikalingą žodį
pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
____________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
Mokymas pagal pradinio ugdymo programą (kodas 101001001). Programa baigiama
ir mokymo pasiekimai įteisinami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. Kliento sūnų/dukrą (globotinį)_________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
mokyti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pagal
galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius;
1.2. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas;
1.3. užtikrinti saugumą ugdymo procese;
1.4. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;
1.5. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.6. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus;
1.7. esant reikalui suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę
pagalbą;
1.8. esant reikalui organizuoti pirmos medicinos pagalbos teikimą vaikui,
vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
1.9. teikti informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;
1.10. sudaryti mokiniui sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, sporto sale,
kompiuteriais;
1.11. mokiniui nesilaikant mokinio taisyklių taikyti drausminimo priemones pagal
vidaus darbo tvarkos taisykles;
1.12. reikalauti atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
1.13. mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą klausimus spręsti
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu;
1.14. pašalinimo iš progimnazijos klausimą spręsti vadovaujantis galiojančiais
įstatymais;
1.15. asmens duomenis kaupti ir tvarkyti vadovaujantis Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
1.16. nutraukus sutartį Klientui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą;
2.2. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
2.3..ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos
bendruomenės nariams;
2.4. tą pačią dieną informuoti progimnaziją mokiniui susirgus;
2.5. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje dėvėtų mokyklinę uniformą;
2.6. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais;
2.7. užtikrinti, kad mokinys laiku pasitikrintų sveikatą;
2.8. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje bei jos teritorijoje nevartotų ir neplatintų
psichoaktyviųjų medžiagų;
2.9. neprieštarauti, kad būtų atliekamas higieninis mokinio patikrinimas;
2.10. neprieštarauti, kad prireikus mokiniui būtų organizuojamas pirmos medicinos
pagalbos teikimas vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
2.11. neprieštarauti, kad progimnazijos renginių nuotraukos būtų publikuojamos;
2.12. bendradarbiauti su pedagogais ir progimnazijos vadovybe koreguojant ir
kontroliuojant mokinio elgesį, esant reikalui dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose;
2.13. atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
2.14. talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos, kaip
vietos kultūros židinio, renginius;
2.15. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais,
rašymo, piešimo, rankdarbių priemonėmis, ir kt.);
2.16. laiku sumokėti mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas
paslaugas (spektaklius, koncertus, išvykas, ekskursijas ir kt.), kuriomis mokinys naudojasi;
2.17. dalyvauti mokinių tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose,
progimnazijos savivaldoje;
2.18. neprieštarauti, kad mokinys dalyvautų apklausose (raštu, per TAMO dienyną ir
kt.) kurių tikslas tirti ugdymo kokybę.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta 4 metams, įsigalioja nuo 20__ m. _____________ ___d. ir galioja
iki vaikas baigs pradinio ugdymo programą.
4. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo
švietimo programos.
5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą
arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties
pažeidimo klausimai sprendžiami progimnazijos taryboje.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorius ___________________ Artūras Jagelavičius
(parašas)
Klientas
___________________ _____________ _______________
(mama/tėvas/globėjas) (parašas) (vardas, pavardė)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 3
MOKYMO SUTARTIS
20___ m. _____________ _____d. Nr. ____
Jonava
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, kodas 190303343, Chemikų g. 140,
LT-55217 Jonava (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Artūro Jagelavičiaus
veikiančio pagal progimnazijos nuostatus viena šalis ir mama/tėvas/globėjas (reikalingą žodį
pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
Mokymas pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 107001004).
Programa baigiama ir mokymo pasiekimai įteisinami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. Kliento sūnų/dukrą (globotinį) _________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
mokyti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pagal
galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius;
1.2. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas;
1.3. užtikrinti saugumą ugdymo procese;
1.4. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;
1.5. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.6. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus;
1.7. esant reikalui suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę
pagalbą;
1.8..esant reikalui organizuoti pirmos medicinos pagalbos teikimą vaikui,
vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
1.9. teikti informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;
1.10. sudaryti mokiniui sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, sporto sale,
kompiuteriais;
1.11. mokiniui nesilaikant mokinio taisyklių taikyti drausminimo priemones pagal
vidaus darbo tvarkos taisykles;
1.12. reikalauti atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
1.13. mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą klausimus spręsti
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu;
1.14. pašalinimo iš progimnazijos klausimą spręsti vadovaujantis galiojančiais
įstatymais;
1.15. asmens duomenis kaupti ir tvarkyti vadovaujantis Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
1.16. nutraukus sutartį Klientui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą;
2.2. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
2.3..ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos
bendruomenės nariams;
2.4. tą pačią dieną informuoti progimnaziją mokiniui susirgus;
2.5. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje dėvėtų mokyklinę uniformą;
2.6. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais;
2.7. užtikrinti, kad mokinys laiku pasitikrintų sveikatą;
2.8. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje bei jos teritorijoje nevartotų ir neplatintų
psichoaktyviųjų medžiagų;
2.9. neprieštarauti, kad būtų atliekamas higieninis mokinio patikrinimas;
2.10. neprieštarauti, kad prireikus mokiniui būtų organizuojamas pirmos medicinos
pagalbos teikimas vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
2.11. neprieštarauti, kad progimnazijos renginių nuotraukos būtų publikuojamos;
2.12..bendradarbiauti su pedagogais ir progimnazijos vadovybe koreguojant ir
kontroliuojant mokinio elgesį, esant reikalui dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose;
2.13. atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
2.14. talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos, kaip
vietos kultūros židinio, renginius;
2.15. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais,
rašymo, piešimo, rankdarbių priemonėmis, ir kt.);
2.16..laiku sumokėti mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas
paslaugas (spektaklius, koncertus, išvykas, ekskursijas ir kt.), kuriomis mokinys naudojasi;
2.17. dalyvauti mokinių tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, progimnazijos
savivaldoje;
2.18. neprieštarauti, kad mokinys dalyvautų apklausose (raštu, per TAMO dienyną ir
kt.) kurių tikslas tirti ugdymo kokybę.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta 4 metams, įsigalioja nuo 20__m. _______________ ____d. ir
galioja iki vaikas baigs pradinio individualizuotą ugdymo programą.
4. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo
švietimo programos.
5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą
arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties
pažeidimo klausimai sprendžiami progimnazijos taryboje.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorius ____________________ Artūras Jagelavičius
(parašas)
Klientas
_________________ ____________________ __________________________
(mama/tėvas/globėjas) (parašas) (vardas, pavardė)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 4
MOKYMO SUTARTIS
20___ m. ______________ _____d. Nr.___
Jonava
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, kodas 190303343, Chemikų g. 140,
LT-55217 Jonava (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Artūro Jagelavičiaus
veikiančio pagal progimnazijos nuostatus viena šalis ir mama/tėvas/globėjas (reikalingą žodį
pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
______________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
Mokymas pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį (kodas 201001001). Programa
baigiama ir mokymo pasiekimai įteisinami švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. Kliento sūnų/dukrą (globotinį) _________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
mokyti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pagal
galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius;
1.2. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas;
1.3. užtikrinti saugumą ugdymo procese;
1.4. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;
1.5. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.6. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus;
1.7. esant reikalui suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę
pagalbą;
1.8. esant reikalui organizuoti pirmos medicinos pagalbos teikimą mokiniui,
vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
1.9. teikti informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;
1.10. sudaryti mokiniui sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, sporto sale,
kompiuteriais;
1.11. mokiniui nesilaikant mokinio taisyklių taikyti drausminimo priemones pagal
vidaus darbo tvarkos taisykles;
1.12. reikalauti atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
1.13. mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą klausimus
spręsti vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu;
1.14. pašalinimo iš progimnazijos klausimą spręsti vadovaujantis galiojančiais
įstatymais;
1.15. asmens duomenis kaupti ir tvarkyti vadovaujantis Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
1.16. nutraukus sutartį Klientui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą;
2.2. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
2.3..ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos
bendruomenės nariams;
2.4. tą pačią dieną informuoti progimnaziją mokiniui susirgus;
2.5. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje dėvėtų mokyklinę uniformą;
2.6. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais;
2.7. užtikrinti, kad mokinys laiku pasitikrintų sveikatą;
2.8. .užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje bei jos teritorijoje nevartotų ir neplatintų
psichoaktyviųjų medžiagų;
2.9. neprieštarauti, kad būtų atliekamas higieninis mokinio patikrinimas;
2.10. neprieštarauti, kad prireikus mokiniui būtų organizuojamas pirmos medicinos
pagalbos teikimas vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
2.11. neprieštarauti, kad progimnazijos renginių nuotraukos būtų publikuojamos;
2.12..bendradarbiauti su pedagogais ir progimnazijos vadovybe koreguojant ir
kontroliuojant mokinio elgesį, esant reikalui dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose;
2.13. atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
2.14. talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos, kaip
vietos kultūros židinio renginius;
2.15. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais,
rašymo, piešimo, rankdarbių priemonėmis, ir kt.);
2.16. laiku sumokėti mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas
paslaugas (spektaklius, koncertus, išvykas, ekskursijas ir kt.), kuriomis mokinys naudojasi;
2.17..dalyvauti mokinių tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose,
progimnazijos savivaldoje;
2.18. neprieštarauti, kad mokinys dalyvautų apklausose (raštu, per TAMO dienyną ir
kt.) kurių tikslas tirti ugdymo kokybę.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta 4 metams, įsigalioja nuo 20___ m. ______________ ___d. ir
galioja iki mokinys baigs pagrindinio ugdymo programos I dalį.
4. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo švietimo
programos.
5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos
nutraukimą arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties
pažeidimo klausimai sprendžiami progimnazijos taryboje.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorius ___________________ Artūras Jagelavičius
(parašas)
Klientas
__________________ ____________________ _____________________
(mama/tėvas/globėjas) (parašas) (vardas, pavardė)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 5
MOKYMO SUTARTIS
20____ m. ________________ _______d. Nr. ___
Jonava
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, kodas 190303343, Chemikų g. 140,
LT-55217 Jonava (toliau – Švietimo teikėjas), atstovaujama direktoriaus Artūro Jagelavičiaus
veikiančio pagal progimnazijos nuostatus viena šalis ir mama/tėvas/globėjas (reikalingą žodį
pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesus,
_______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, adresas ir telefonas)
_______________________________________________________________________________________
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES DALYKAS
Mokymas pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (kodas 207001004).
Programa baigiama ir mokymo pasiekimai įteisinami švietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Švietimo teikėjas įsipareigoja:
1.1. Kliento sūnų/dukrą (globotinį) ________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
mokyti grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pagal
galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s saviraiškos poreikius;
1.2. užtikrinti tinkamas mokymosi sąlygas;
1.3. užtikrinti saugumą ugdymo procese;
1.4. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą;
1.5. ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
1.6. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus;
1.7. esant reikalui suteikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę
pagalbą;
1.8. esant reikalui organizuoti pirmos medicinos pagalbos teikimą mokiniui,
vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
1.9. teikti informaciją apie mokinio ugdymosi sąlygas ir mokymosi pasiekimus;
1.10. sudaryti mokiniui sąlygas nepamokiniu metu naudotis biblioteka, sporto sale,
kompiuteriais;
1.11. mokiniui nesilaikant mokinio taisyklių taikyti drausminimo priemones pagal
vidaus darbo tvarkos taisykles;
1.12. reikalauti atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
1.13. mokinio kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą klausimus spręsti
vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu;
1.14. pašalinimo iš progimnazijos klausimą spręsti vadovaujantis galiojančiais
įstatymais;
1.15. asmens duomenis kaupti ir tvarkyti vadovaujantis Jonavos Raimundo
Samulevičiaus progimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis;
1.16. nutraukus sutartį Klientui laiku išduoti reikalingus dokumentus.
2. Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti mokinio punktualų ir reguliarų progimnazijos lankymą;
2.2. parinkti mokiniui dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką);
2.3. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems mokyklos
bendruomenės nariams;
2.4. tą pačią dieną informuoti progimnaziją mokiniui susirgus;
2.5. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje dėvėtų mokyklinę uniformą;
2.6. nuolat domėtis mokinio ugdymo rezultatais;
2.7. užtikrinti, kad mokinys laiku pasitikrintų sveikatą;
2.8. užtikrinti, kad mokinys progimnazijoje bei jos teritorijoje nevartotų ir neplatintų
psichoaktyviųjų medžiagų;
2.9. neprieštarauti, kad būtų atliekamas higieninis mokinio patikrinimas;
2.10. neprieštarauti, kad prireikus mokiniui būtų organizuojamas pirmos medicinos
pagalbos teikimas vadovaujantis patvirtintu pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašu;
2.11. neprieštarauti, kad progimnazijos renginių nuotraukos būtų publikuojamos;
2.12. bendradarbiauti su pedagogais ir progimnazijos vadovybe koreguojant ir
kontroliuojant mokinio elgesį, esant reikalui dalyvauti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos
posėdžiuose;
2.13. atlyginti mokinio padarytą žalą progimnazijai;
2.14. talkinti progimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant progimnazijos, kaip
vietos kultūros židinio renginius;
2.15. aprūpinti mokinį individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais,
rašymo, piešimo, rankdarbių priemonėmis, ir kt.);
2.16. laiku sumokėti mokestį už tėvų/globėjų pageidavimu teikiamas papildomas
paslaugas (spektaklius, koncertus, išvykas, ekskursijas ir kt.), kuriomis mokinys naudojasi;
2.17. dalyvauti mokinių tėvams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose,
progimnazijos savivaldoje;
2.18. neprieštarauti, kad mokinys dalyvautų apklausose (raštu, per TAMO dienyną ir
kt.) kurių tikslas tirti ugdymo kokybę.
III. SUTARTIES GALIOJIMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3. Sutartis sudaryta 4 metams, įsigalioja nuo 20____ m. _________________ ____d. ir
galioja iki mokinys baigs pagrindinio ugdymo programos I dalį.
4. Klientas negali vienašališkai nutraukti sutarties kol vaikas nebaigs privalomojo
švietimo programos.
5. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą
arba grubiai pažeidus Sutarties sąlygas.
IV. GINČŲ SPRENDIMAS
6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, progimnazijos veiklos, sutarties
pažeidimo klausimai sprendžiami progimnazijos taryboje.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Švietimo teikėjas
Direktorius __________________ Artūras Jagelavičius
(parašas)
Klientas
____________ __________________ _______________________
(mama/tėvas/globėjas) (parašas) (vardas, pavardė)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 6
______________________________________________________________________
(Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)
_________________________________________________________________
(Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)
_________________________________________________________________
(Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai)
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___- ____ - _____
Jonava
Prašau priimti mano sūnų/dukterį(globotinį(ę) ____________________________________
(vaiko vardas ir pavardė)
gimusį(ą) ____________________ į Jūsų vadovaujamos progimnazijos ____ klasę, mokytis pagal
pradinio ugdymo programą nuo 20___ m. __________________ ______d.
Iki šiol lankė _____________________________________________________________ .
( nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą )
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Dorinis ugdymas ______________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA. Asmens dokumento kopija.
_________________________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 7
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20__- ___ - ___
Jonava
Prašau priimti mano sūnų/dukterį(globotinį(ę) ______________________________________
(vaiko vardas, pavardė)
gimusį(ą) ________________ į Jūsų vadovaujamos progimnazijos _______ klasę, mokytis pagal
pradinio ugdymo programą nuo 20___ m. __________________ ______d.
Iki šiol mokėsi __________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą ir kt.)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Dorinis ugdymas ______________________________ .
(etika ar tikyba )
Užsienio kalbos I-oji ____________________________________ .
(nuo kelintos klasės)
PRIDEDAMA (pažymėti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Pažyma apie mokymosi pasiekimus.
_______________________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 8
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20____ - __ - ___
Jonava
Prašau priimti mano sūnų/dukterį(globotinį(ę) ___________________________________
(vardas, pavardė)
gimusį(ą) ________________ , į Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos ________ klasę,
mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį nuo 20__ m. _______________ ____d.
Iki šiol mokėsi __________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Dorinis ugdymas ______________________________ .
(etika ar tikyba )
Užsienio kalba I-oji ____________________________________ .
(nuo kelintos klasės)
PRIDEDAMA (pažymėti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija (pageidaujantis pradėti mokytis);
3. Pažyma apie mokymosi rezultatus (pageidaujantis tęsti mokymąsi).
________________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 9
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ
20 __ - ____ - ____
Jonava
Prašyčiau leisti mano sūnui/dukrai(globotiniui(ei) ____________________________________,
_____ klasės mokiniui(ei) baigusiam(ai) pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), tęsti
mokslą pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (kodas 201001001) 5 klasėje nuo
20__ - ___-___ .
________________ ___________________________
(parašas) (vardas, pavardė )
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 10
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL MOKYMOSI PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO INDIVIDUALIZUOTĄ
PAGRINDINIO PROGRAMĄ
20 __ - ____ - ____
Jonava
Prašyčiau leisti mano sūnui/dukrai _______________________________, (___)
( vardas, pavardė ) (klasė)
mokiniui(ei) baigusiam(ai) pradinio ugdymo individualizuotą programą , tęsti mokslą pagal
pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją dalį 5 klasėje nuo _____-____-___.
________________ ___________________________
(parašas) (vardas, pavardė )
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 12
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___ - _____ - _____
Jonava
Prašyčiau priimti mano sūnų/dukterį(globotinį(ę) _____________________________________
(vardas, pavardė )
gimusį(ią) ______________ į Jūsų vadovaujamos progimnazijos ______ klasę nuo 20__-___-____ .
Iki šiol mokėsi ________________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Užsienio kalbos : I-oji ____________________________________ .
(nuo kelintos klasės)
II-oji ___________________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Pažyma apie mokymosi rezultatus.
________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 11
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___- ___ - _____
Jonava
Prašyčiau priimti mano sūnų/dukrą(globotinį(ę) ______________________________________
(vardas, pavardė )
gimusį(ią) ______________ į Jūsų vadovaujamos progimnazijos ______ klasę nuo 20__- ____-____.
Iki šiol mokėsi _________________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Užsienio kalbos : I-oji ________________________________.
(nuo kelintos klasės)
II-oji _______________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
__________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 13
______________________________________________________________________
Vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefonai, kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___- ___ - ____
Jonava
Prašyčiau priimti mane ______________________________ gimusį(ią) _______________
(vardas, pavardė )
į Jūsų vadovaujamos progimnazijos ______ klasę nuo 20___ m. _____________________ ___ d.
Iki šiol mokiausi _________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Užsienio kalbos : I-oji ________________________________.
(nuo kelintos klasės)
II-oji _______________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopija.
________________ ___________________________
(parašas) (vardas, pavardė )
SUTINKU
________________
(parašas)
_______________________________________
tėvo/motinos (globėjo(os)/rūpintojo(os) vardas, pavardė )
_________________
(data)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 14
_________________________________________________________________
Vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telef. Nr.
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20____- ___ - ____
Jonava
Prašyčiau priimti mane _______________________________ gimusį(ią) ______________
(vardas, pavardė )
į Jūsų vadovaujamos progimnazijos _______ klasę nuo 20__ m. ___________________ _____ d.
Iki šiol mokiausi _________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Užsienio kalbos : I-oji ________________________________.
(nuo kelintos klasės)
II-oji _______________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Asmens dokumento kopija;
2. Pažyma apie mokymosi rezultatus.
________________
(parašas)
SUTINKU
________________
(parašas)
_______________________________________
tėvų (globėjų/rūpintojų vardas, pavardė )
_________________
(data)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 15
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___ - _____ - _____
Jonava
Prašyčiau priimti mano sūnų/dukrą ____________________________ gimusį(ią) ___________
(vardas, pavardė )
į Jūsų vadovaujamos progimnazijos ______ klasę nuo 20__m. ____________________ ____ d.
Iki šiol mokėsi ________________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Užsienio kalbos : I-oji ________________________________.
(nuo kelintos klasės)
II-oji _______________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Gimimo liudijimo (paso) kopija.
2. Pažyma apie mokymosi rezultatus.
________________
(parašas)
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašo
priedas Nr. 16
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ
20___- ___ - _____
Jonava
Prašyčiau priimti mano sūnų/dukrą _____________________________gimusį(ią) ___________
(vardas, pavardė )
į Jūsų vadovaujamos progimnazijos __________ klasę nuo 20__ m. __________________ ___ d.
Iki šiol mokėsi ___________________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Pageidauja mokytis (įrašyti):
Užsienio kalbos : I-oji ________________________________.
(nuo kelintos klasės)
II-oji _______________________________ .
(nuo kelintos klasės)
Dorinis ugdymas __________________________ .
(etika ar tikyba )
PRIDEDAMA (pabraukti):
1. Gimimo liudijimo (paso) kopija.
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
__________________
(parašas)
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ MOKINIŲ SĄRAŠO
20__ - ___ - ____
Jonava
Prašyčiau mano sūnų/dukrą(globotinį(ę) ______________________________________
( vardas, pavardė )
gimusį(ą) ____________ išbraukti nuo 20___ - _____ - _____ iš Jonavos Raimundo Samulevičiaus
progimnazijos ______ klasės mokinių sąrašo.
Išvyksta mokytis į _______________________________________________________________ .
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą)
Išvykimo priežastis ____________________________________________________________.
________________________
(parašas)
_________________________________________________________________________
Mokinio vardas, pavardė
_________________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
__________________________________________________________________________
Telefonai, kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ MOKINIŲ SĄRAŠO
20__ - ____ - _____
Jonava
Prašyčiau mane __________________________________________ gimusį (ą) ________________
( vardas, pavardė)
išbraukti nuo 20____ - _____ - _____ iš Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos _____
klasės mokinių sąrašo.
Išvykstu mokytis į __________________________________________________________________
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą ir kt.)
_______________________________________________________________________________________________ .
Išvykimo priežastis_______________________________________________________________ .
_________________ ____________________________
(parašas) (vardas pavardė )
SUTINKU
________________
(parašas)
______________________________________
tėvų (globėjų/rūpintojų vardas, pavardė )
______________________
(data)
______________________________________________________________________
Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė
_________________________________________________________________
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
_________________________________________________________________
Telefono Nr., kiti kontaktiniai adresai
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS
UGTYTINIŲ SĄRAŠO
20__ - ___ - ____
Jonava
Prašyčiau mano vaiką ___________________________________ gimusį(ią) _______________
(vardas, pavardė )
išbraukti nuo 20__ - ___ - ___ iš Raimundo Samulevičiaus progimnazijos priešmokyklinės grupės
ugtytinių sąrašo.
Išvyksta ugdytis į _____________________________________________________________
(nurodyti ugdymo įstaigos pavadinimą )
_______________________________________________________________________________________________ .
Išvykimo priežastis _________________________________________________________ .
__________________
(parašas)
Jūs esate čia: Pradžia Veiklos sritys Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka