Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Jonavos Raimundo Samulevičiaus

progimnazijos  direktoriaus

2013  m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-164

JONAVOS RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos (toliau vadinama Progimnazija) vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) reglamentuoja Progimnazijos vidaus tvarką. Jų tikslas - daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama - darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir Progimnazijos bendruomenės narių santykiai.

2. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietu­vos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau­sybės nutarimais, kitais teisės aktais, Progimnazijos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis.

3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Progimnazijos direktorius.

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

1. DIREKTORIUS IR

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

4. Progimnazijai vadovauja direktorius. Direktorius turi tris pavaduotojus ugdymui ir vieną ūkiui. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Progimnazijos veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pava­duotojus.

5. Direktorius atsiskaito Progimnazijos tarybai ir yra tiesiogiai pavaldus Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

6. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus. Įsakymai įforminami direktoriaus blanke, o įsakymais patvirtinti teisės aktai su tvirtinimo žyma. Direktoriaus įsakymai ar  kiti nurodymai raštu gali būti skelbiami  Progimnazijos skelbimų lentose.

7. Progimnazijai šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgalioti direktoriaus pavaduotojai, kiti Progimnazijos darbuotojai.

2. PROGIMNAZIJOS STRUKTŪRA

8. Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą nustato ir tvirtina Progimnazijos  direktorius. Didžiausią Progimnazijai leistiną pareigybių (etatų) skaičių nustato Jonavos rajono savivaldybės taryba. Mokytojų skaičių lemia klasių komplektai ir mokinių skaičius.

9. Progimnazijos administraciją sudaro direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkiui, socialinis pedagogas,  raštvedys. Direktorius ir jo pavaduotojai sudaro direkcinę tarybą. Direkcinė taryba veikia pagal nuostatus.

10. Progimnazijos savivaldą sudaro Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Klasių tėvų komitetai, Seniūnų taryba, Metodinė taryba, Metodinės grupės ir direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja Progimnazijos nuostatai ar kiti teisiniai dokumentai.

11. Progimnazijos struktūrą sudaro:

11.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

11.2. pradinis ugdymas (1-4 klasės);

11.3. pagrindinis ugdymas ( 5-8 klasės);

11.4. ugdymo koncentrams (priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo) vadovauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Jiems pavaldūs šiuose koncentruose dirbantys mokytojai, kiti Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai.

12. Materialiniam aprūpinimui, ūkiniam sektoriui, raštinei, archyvui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Jam pavaldūs yra Progimnazijos aptarnaujantis personalas, raštinės darbuotojai ir techniniai darbuotojai.

13. Progimnazijos turto ir finansų apskaitą pagal sutartį vykdo Centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius.

3. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

14. Ugdymo proceso organizavimą reglamentuoja Progimnazijos ugdymo planas.

15. Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

16. Pamokų laikas:                              

1. 8.00 -  8.45

2. 8.55 -  9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 – 11.50

5. 12.05 – 12.50

6. 13.00 – 13.45

7. 13.55 – 14.40

17. Prieš (per) šventes, dėl renginių ir kitais ypatingais atvejais, pamokų ir pertraukų laikas gali būti trumpinamas. Apie tai mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai informuojami iš anksto.

18. Pamokas mokytojai veda pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus pamokų tvarkaraščius 1-4 ir 5-8 klasėms.  Tvarkaraščius rengia pavaduotojai ugdymui, kuruojantys ugdymo koncentrus.

19. Neformalaus ugdymo užsiėmimus pedagogai veda pagal patvirtintą neformalaus ugdymo tvarkaraštį. Tvarkaraštį rengia pavaduotoja ugdymui, kuruojanti neformalųjį ugdymą.

4. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

20. Direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, socialinio pedagogo, psihologo, logopedo, bibliotekininkų, klasių auklėtojų, prišmokyklinio ugdymo pedagogo, specialiojo pedagogo  ir kitų pedagoginių darbuotojų bei aptarnaujančiojo personalo ir darbininkų, raštinės darbuotojų, teises pareigas ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybės aprašymai.

21. Progimnazijos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir už  kokybišką savo darbo atlikimą.

22. Direktorius inicijuoja (įsakymu sudaro darbo grupes) metinės veiklos programos, strateginės veiklos plano, kitų veiklos dokumentų sudarymui ir teikia Progimnazijos Tarybai aprobuoti. Progimnazijos veikla planuojama kalendoriniais metais.

23. Direktorius  Progimnazijos veiklos rezultatus skelbia įstatymais nustatyta tvarka.

24. Progimnazijos metinę veiklos ataskaitą direktorius pateikia mokytojų Tarybai pasibaigus kalendoriniams  metams, pirmame posėdyje.

26. Progimnazijos veiklos klausimai svarstomi direkciniuose pasitarimuose kurie vyksta esant būtinybei.

27. Pasiūlymus dėl Progimnazijos veiklos žodžiu ar raštu pavaduotojams arba tiesio­giai direktoriui gali pateikti kiekvienas Progimnazijos bendruomenės narys.

5. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

28.  Progimnazijos direktorius, o jam nesant įsakymu ( savivaldybės administracijos direktoriaus) paskirtas  jį vaduoti asmuo, pasirašo įsakymus, sutartis bei dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. Finansinius dokumentus direktoriui nesant gali pasirašyti tik parašo teisę tu­rintis vaduojantis asmuo.

29. Įsakymus finansų klausimais pasirašo Progimnazijos direktorius, o jam nesant pa­rašo teisę turintis vaduojantis asmuo.

30. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus gali ruošti ir direktoriaus pava­duotojai, kurie apie dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta tvar­ka, tačiau dokumentą pasirašo direktorius.

31. Pažymas apie mokinio mokymąsi Progimnazijoje išduodamas mokinio ar jo tėvų prašymu, pa­sirašo direktorius, jam nesant, jį vaduojantis asmuo.  

32. Mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo direktorius, jam nesant, jį vaduojantis asmuo.

III. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

                            

33. Nurodymus ar sprendimus Progimnazijos direktorius įformina įsakymais, rezo­liucijomis ant gaunamų dokumentų, kitokia rašytine ar žodine forma. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojų nu­rodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu arba rezoliucijomis ant gaunamų doku­mentų.

34. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas yra asmeniškai atsakingas už viso nurodymo vykdymo organizavimą.

35. Atlikus užduotį, visi rezoliucijoje nurodyti asmenys turi susipažinti su vyk­dymo rezultatais.

36. Rezoliucijoje nurodytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tar­nybiniu (drausminiu) nusižengimu, apie ką atsakingas vykdytojas privalo infor­muoti rezoliuciją užrašiusį  vadovą.

37. Atveju, kai atsakingu vykdytoju paskiriamas pavaduotojas, darbą atlikti gali padėti jo kuruojami darbuotojai.

38. Bet kuris vykdymui paruoštas raštas gali turėti ne daugiau kaip dvi rezoliu­cijas, kurių antroji gali papildyti ir sukonkretinti pirmąją. Šiuo atveju visa atsako­mybė už dokumento vykdymą tenka antroje rezoliucijoje nurodytam atsakingam asmeniui.

IV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS

39. Progimnazijos dokumentus ir raštvedybą tvarko raštvedė pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentacijos planą, vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtintomis dokumentų  rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

40. Progimnazijos elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus raštvedė at­spausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui (jam nesant jį vaduojančiam pavaduotojui).

41. Progimnazijos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę  Progimnazijai adresuotus dokumentus, juos nedelsiant privalo perduoti raštvedei užregistruoti.

42. Raštvedė gautus dokumentus tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia Progimnazijos direktoriui, o jam nesant - jį vaduojančiam  pavaduotojui.

43. Progimnazijos direktorius arba jį vaduojantis pavaduotojas, susi­pažinęs su dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vvkdytoją(us) dokumente.

44. Raštvedė tą pačią dieną šiuos dokumentus perduoda rezoliucijose nurodytiems vykdytojams. Jei nurodymą turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui atiduodamas dokumento originalas, kitiems vykdytojams - dokumento kopijos. Jei dokumentai yra gauti iš steigėjo institucijos darbuotojų, vykdytojams perduodamos šių dokumentų kopijos, o originalai įsegami į atitinkamas bylas raštinėje.

45. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus raštvedė regist­ruoja ir išsiunčia adresatams. Šių dokumentų ant­rus pasirašytus egzempliorius ji įsega į atitinkamą bylą raštinėje.

V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS, NAIKINIMAS IR ARCHYVO TVARKYMAS

46. Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko raštvedė, ir atitinkamai paruoštus dokumentus perduoda į archyvą.

47. Progimnazijos archyvą tvarko raštvedė Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

48. Atrinkti naikinti dokumentai sukarpomi specialiu įrenginiu.

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

49. Visuomenės informavimu apie Progimnazijos veiklą ir jos įvaizdžio formavimu rūpinasi direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie Progimnazijos veiklą teikimą žiniasklaidai, Progimnazijos steigėjui, informacijos apie Progimnazijos veiklą viešą skelbimą internete.

50.  Interesantus direktorius priima darbo laiku.

51. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima ir direktoriaus pavaduoto­jai, mokytojai, klasių auklėtojai ar kiti administracijos nariai.

52. Progimnazijos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėme­sį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinus interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, jei darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nu­rodyti kitą mokyklos darbuotoją, kuris gali padėti išspręsti problemą.

53. Piliečiai skundus, pageidavimus gali pateikti Progimnazijos raštinėje. Į juos atsakoma įstatymų numatyta tvarka.

VII. LANKYMOSI PROGIMNAZIJOJE TVARKA

54. Asmenys, kurie nedirba Progimnazijoje, atėję į Progimnaziją privalo užsiregistruoti pas budėtoją.

55. Budėtoja(as) suteikia reikiamą informaciją, bei palydi iki socialinės pedagogės, ar direktoriaus pavaduotojų, ar direktoriaus kabinetų (arba informuoja vieną iš jų telefonu).

56.  Neužsiregistravusiems asmenims po Progimnaziją vaikščioti draudžiama.

57. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su socialine pedagoge, direktoriaus pavaduotojomis ugdymui, direktoriumi.

58. Tėvams prašant, mokytojai mokinį iš pamokos gali išleisti tik tada, jei asmeniškai pažysta mokinio tėvus. Jei mokytojas mokinio tėvų nepažįsta, paprašo tėvų kreiptis į klasės auklėtoją, socialinę pedagogę, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorių.

59. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, jį lydi socialinė pedagogė, informuoja mokinio tėvus (globėjus) ir dalyvauja apklausoje.

VIII. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

60. Progimnazija organizuoja popamokinius renginius mokiniams, seminarus, konfe­rencijas ir kitus rengi-nius. Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ar svečius yra atsakingas renginį organizuojantis Progimnazijos darbuotojas, gavęs direktoriaus leidimą. Šie renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais.

61. Mokinių ekskursijas ir kitus ne Progimnazijoje vykstančius renginius pedagogai organizuoja pagal Progimnazijos patvirtintą tvarką.

 

IX. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS, ATLEIDIMAS IŠ PAREIGŲ, PAREIGŲ PAVADAVIMAS

62. Progimnazijos darbuotojus priima į pareigas (darbą) arba atleidžia iš pareigų (darbo) Progimnazijos direktorius, o jam nesant jį pavaduojantis (paskirtas sav. adm. direktoriaus įsakymu)   asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

63. Mokytojai į pareigas priimami Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų patvirtinta tvarka. Kiti darbuotojai į pareigas priimami vadovaujantis Darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius su jais darbo sutartis raštu. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami asme­ninio pokalbio būdu.

64. Asmuo, priimtas dirbti Progimnazijoje, supažindinamas pasirašytinai su šiomis taisyklėmis, Progimnazijos nuostatais, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos bei saugos darbe reikalavimais. Jam formuojama asmens byla ir išduodamas darbuotojo darbo pažy­mėjimas, jis aprūpinamas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nu­statyta tvarka.

65. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Darbo kodeksu.

66. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su Progimnazija pasi­baigia Darbo kodekso nustatytais pagrindais.

67. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvar­kyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra - direktoriaus paskirtam asme­niui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina Progimnazijos direktorius. Darbuojas grąžina darbuotojo darbo pažymėjimą.

68. Vaduojantis darbuotojas atlieka visas vaduojamojo darbuotojo funkcijas.

X. DARBO IR POILSIO LAIKAS

69. Etatiniams Progimnazijos darbuotojams darbo laikas nustatomas remiantis Lietu­vos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" (Žin., 2003, Nr. 79-3593). Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmi­mų tvarkaraščiuose. Pamokos pradedamos 8.00 val. ir baigiamos, kaip nurodyta tvarkaraštyje.                                                                                                             

70. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos |darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais. Derinant darbuotojų  poilsio laiką su švenčių dienomis, poilsio dienos gali būti perkeltos atskiru Vyriausybės nutarimu.

71. Progimnazijoje pamokos vyksta penkias dienas per savaitę. Šeštadieniais ir sekmadieniais - poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas etatiniams darbuotojams sutrumpinamas viena valanda.

72. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda yra 60 min. Iš kurių 45 min. yra tiesioginis darbas su mokiniais.

73. Darbuotojai turi laikytis Progimnazijoje nustatyto darbo laiko režimo:

73.1.  Mokytojai dirba pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.

73.2. Mokinių atostogų metu mokytojai dirba vidutiniškai kiek turi pamokų pagal tvarkaraštį.

73.3. Etatiniai darbuotojai dirba pagal direktoriaus patvirtintus darbo grafikus mokslo metams.

73.4. Aptarnaujantis personalas dirba pagal pavaduotojo ūkiui parengtus ir direktoriaus patvirtintus grafikus.

74. Progimnazijos darbuotojai, palikdami įstaigą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais,  turi gauti direktoriaus sutikimą.

75. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti direktorių ar pavaduotojus ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam  tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.

76. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas. Už budėjimą renginiuose (ne pamokų metu)  ir kitus papildomai atliekamus darbus (ne pamokų metu) darbuotojams gali būti kompensuojama savišvietos laiku mokinių atostogų metu, pagal individualų susitarimą.

77.  Progimnazijos darbuotojai ir mokiniai turi teisę darbo dienomis būti patalpose  nuo 7.00 val. iki 21.00 val. Esant būtinybei darbe užtrukti ilgesniam laikui arba patekti į darbo patalpas poilsio dienomis, darbuotojas ar mokinys turi gauti direktoriaus ar pavaduotojų leidimą. Apie tai turi buti informuojamas Progimnazijos budėtojas ar sargas.

XI. DARBO UŽMOKESTIS

78. Progimnazijos darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai dokumentai.

79. Darbo užmokestį sudaro:

79.1. Tarnybinis atlyginimas;

79.2. Priedai;

79.3. Priemokos.

80. Konkrečius Progimnazijoje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių  atlyginimų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato Progimnazijos direktorius.

Mėnesinis mokytojų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal tarifinį sąrašą. Tarifinio atlygio koeficientą, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato Progimnazijos direktorius.

 81. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį (10  ir 25 mėnesio dieną). Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

XII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

82. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus Progimnazijos direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka.

83. Progimnazijos darbuotojai, skati­nami:

83.1.  padėka;

83.2.  vardine dovana.

84. Už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės apdovanojimui gauti.

85. Darbuotojai už nepriekaištingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais:

85.1. Labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veikią kalendoriniais metais ir už labai

gerą darbuotojo darbą kalendoriniais metais;

85.2. Darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

85.3. Įstatymo nustatytų švenčių progomis;

85.4. Darbuotojų gyvenimo ir darbo metų Progimnazijos jubiliejinių sukakčių pro­gomis;

85.5. Darbuotojams išeinant į pensiją.

86. Darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti suteikiama  materialinė parama ­iš savanoriškų bendradarbių įnašų, vadovaujantis bendru darbuotojų susitarimu.

XIII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

87. Progimnazijos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn atsakomybėn. 

88. Už Progimnazijai padarytą materialinę žalą darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn.   

89. Už tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus darbuotojui, dir­bančiam pagal darbo sutartį, gali būti skiriama viena iš šių drausminių nuobaudų:

89.1.  Pastaba;

89.2.  Papeikimas;

89.3.  Griežtas papeikimas;

89.4.  Atleidimas iš pareigų.

90. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato Darbo kodeksas.

XIV. ANTSPAUDŲ IR SPAUDŲ NAUDOJIMAS

91. Progimnazijos direktorius turi Progimnazijos antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, kurį saugo direktoriaus kabinete esančiame seife. Antspaudas su Lietuvos valstybės herbu    dedamas ant dokumentų, išvardintų sąraše, patvirtintame direktoriaus  įsakymu.

92. Progimnazijos raštvedė turi antspaudą „RAŠTAMS“, ir spaudus  su užrašais „GAUTA“, „Kopija tikra“ , kurie sau­gomai raštinėje esančiame seife.

93. Progimnazijoje galimi ir kiti spaudai už kurių naudojimą atsako juos turin­tys asmenys.

XV. TELEFONŲ, KOPIJAVIMO TECHNIKOS IR KOMPIUTERIŲ  NAUDOJIMAS

94. Progimnazijos laidiniai telefonai ir faksas, kopijuokliai bei kompiuteriai  gali būti naudojami tik darbo reikalams.                                                                                                                   

95. Nešiojami kompiuteriai darbo reikalais gali būti naudojami ne Progimnazijoje. Tuo atveju už jų saugumą atsako asmuo, kuriam paskirtas kompiuteris.

XVI. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

96. Siekiant, kad Progimnazija turėtų gerą įvaizdį, joje turi būti užtikrinta darbo drausmė, atidus dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinė elgesio kultūra.

97. Kiekvienoje darbo vietoje (klasėse, kabinetuose, pagalbinėse patalpose) turi būti švaru ir tvarkinga.                                                                                                                                                 

98. Darbe turi būti vengiama konfliktų ir palaikoma dalykinė at­mosfera.

99. Progimnazijos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reika­lavimų ir neleidžiama rūkyti.

100. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais jie su pažindinami prieš pradėdami dirbti.

101. Progimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kito­mis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais

102. Be Progimnazijos direktoriaus leidimo darbuotojams draudžiama leisti pašali­niams asmenims naudotis Progimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kan­celiarinėmis ir kitomis priemonėmis.

103. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius.

104. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, klasėse, kabinetuose. Draudžiama perduoti raktus kabinete nedirbantiems asmenims. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik dar­buotojui esant.

105. Darbuotojams draudžiama į darbą atvykti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Progimnazijoje  draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas.

106. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų mato­moje vietoje mokinių ir kitų asmenų priėmimo vietose ir vartoti maisto produktų.

107. Progimnazijos darbuotojas, paėmęs kabineto raktus pas budintį, pasirašo registracijos knygoje. Išeidamas iš kabineto paskutinis, privalo uždaryti langus ir užrakinti duris. Kabineto  raktus palikti pas  budintį.

XVII. DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI

108. Progimnazijos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Progimnaziją, todėl turi būti vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žemi­nančią informaciją, turi būti palaikoma dalykinė darbo atmosfera bei geri tarpusavio santykiai.  bei geri tarpusavio s                                                                                                                            

109. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posa­kius.

110. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų el­gesio principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

111. Progimnazijos darbuotojai sužinoję apie mokinius, kuriems būtina pagalba (nukentėjusius nuo smurto, patyrusius prievartą) privalo nedelsiant pranešti apie tai Progimnazijos administracijai, ar kitoms kompetetingoms institucijoms.

112. Progimnazijos darbuotojai gali dėvėti laisvo stiliaus, tvarkingą aprangą, tačiau tokią, kuri neiššauktų mokinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos.

XVIII. MAITINIMAS PROGIMNAZIJOJE

113. Darbuotojai gali maitintis Progimnazijos valgykloje, netrukdydami mokiniams.

XIX. BUDĖJIMAS PROGIMNAZIJOJE

114. Tikslu užtikrinti mokinių saugumą pertraukų ir renginių metu, Progimnazijoje organizuojamas mokytojų budėjimas.               

115. Budėjimą organizuoja ir rengia grafikus pavaduotoja ugdymui.

                     

XX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

116. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Progimnazijos darbuoto­jams.     

117. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašyti­nai.

118. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.

PRITARTA

Progimnazijos tarybos

2013-08-26 posėdžio

protokoliniu nutarimu


Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių papildymas 2016 02 22 d.

 

Jūs esate čia: Pradžia Administracinė informacija Mokyklos vidaus tvarkos taisyklės