Mokinių elgesio taisyklės


PATVIRTINTA

Jonavos Raimundo Samulevičiaus

progimnazijos direktoriaus

2014 m. rug[pjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-72

                                                                                   

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Mokinys turi teisę:

1.1.   savo noru rinktis mokymąsi Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje;

1.2.  pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis progimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

1.4.   į kokybišką ugdymą;

1.5. lavintis papildomojo ugdymo būreliuose savo progimnazijoje ir kitose ugdymo įstaigose;  

1.6.   į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą progimnazijoje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

1.7.   į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);

1.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

1.9.   į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

1.10. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, būti renkamas į progimnazijos ir šalies mokinių savivaldos institucijas;

1.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

1.12. organizuoti renginius ir dalyvauti progimnazijoje organizuojamuose renginiuose.

2. Mokinys privalo:

2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

2.2.   stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus progimnazijos  bendruomenės narius;

2.3.   mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

2.4. reguliariai lankyti progimnaziją, nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, pateikti pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus;

2.5. vykdyti administracijos ir mokytojų nurodymus;

2.6. tinkamai pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikiamas priemones;

2.7. gerbti ir didžiuotis savo progimnazija, tausoti jos turtą;

2.8. pamokų metu kiekvieną dieną (išskyrus kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį) vilkėti mokinio uniformą;

2.9. gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą, toleruoti kitas kalbas ir kultūras;

2.10. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti progimnazijai, klasei;

2.11. informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje vykstančias arba įtariamas patyčias, apie vykstantį arba įtariamą smurtą.

3.  Mokiniui draudžiama:

3.1. vartoti bei atsinešti į progimnaziją rūkalus, alkoholinius gėrimus, narkotines ir toksines medžiagas, vaistus ir visas kitas medžiagas, galinčias pakenkti sveikatai;

3.2. muštis, keiktis, stumdytis, tyčiotis, priekabiauti, naudoti žodinį ir fizinį smurtą, atiminėti pinigus bei daiktus;

3.3. pamokose naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, kitais mokymui(si) nereikalingais daiktais ir prietaisais;

3.4. progimnazijoje  ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti be progimnazijos darbuotojų leidimo;

3.5. pamokų, renginių metu trukdyti kitiems mokiniams ir mokytojams;

3.6. pertraukų metu triukšmauti, šiukšlinti, lakstyti koridoriais, trukdyti kitų poilsiui;

3.7. žaisti azartinius žaidimus iš pinigų ar daiktų, žaisti žaidimus, kurie gali kelti grėsmę sveikatai;

3.8. atsinešti  ir naudoti peilius, šaunamuosius ginklus, sprogstamąsias ir degiąsias medžiagas bei visus kitus daiktus ir medžiagas, galinčias kelti grėsmę žmonėms ir aplinkai;

3.9. savavališkai kabinti bet kokio turinio skelbimus ar plakatus, piešti ant pastato išorės ir vidaus  sienų, durų, langų, gadinti progimnazijos turtą;

3.10. mokyklos teritorijoje laipioti į medžius, suptis ant medžių šakų, laipioti ir žaisti ant sporto aikštelės ir kitų aptvarų.

__________________________                          

Jūs esate čia: Pradžia Administracinė informacija Mokinių elgesio taisyklės