Mokinių elgesio taisyklės


PATVIRTINTA

Jonavos Raimundo Samulevičiaus

progimnazijos direktoriaus

2014 m. rug[pjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-72

                                                                                   

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

1. Mokinys turi teisę:

1.1.   savo noru rinktis mokymąsi Raimundo Samulevičiaus progimnazijoje;

1.2.  pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis progimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

1.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;

1.4.   į kokybišką ugdymą;

1.5. lavintis papildomojo ugdymo būreliuose savo progimnazijoje ir kitose ugdymo įstaigose;  

1.6.   į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą progimnazijoje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

1.7.   į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);

1.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

1.9.   į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

1.10. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, būti renkamas į progimnazijos ir šalies mokinių savivaldos institucijas;

1.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

1.12. organizuoti renginius ir dalyvauti progimnazijoje organizuojamuose renginiuose.

2. Mokinys privalo:

2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

2.2.   stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus progimnazijos  bendruomenės narius;

2.3.   mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

2.4. reguliariai lankyti progimnaziją, nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, pateikti pamokų praleidimą pateisinančius dokumentus;

2.5. vykdyti administracijos ir mokytojų nurodymus;

2.6. tinkamai pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikiamas priemones;

2.7. gerbti ir didžiuotis savo progimnazija, tausoti jos turtą;

2.8. pamokų metu kiekvieną dieną (išskyrus kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį) vilkėti mokinio uniformą;

2.9. gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą, toleruoti kitas kalbas ir kultūras;

2.10. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti progimnazijai, klasei;

2.11. informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje vykstančias arba įtariamas patyčias, apie vykstantį arba įtariamą smurtą.

3.  Mokiniui draudžiama:

3.1. vartoti bei atsinešti į progimnaziją rūkalus, alkoholinius gėrimus, narkotines ir toksines medžiagas, vaistus ir visas kitas medžiagas, galinčias pakenkti sveikatai;

3.2. muštis, keiktis, stumdytis, tyčiotis, priekabiauti, naudoti žodinį ir fizinį smurtą, atiminėti pinigus bei daiktus;

3.3. pamokose naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, kitais mokymui(si) nereikalingais daiktais ir prietaisais;

3.4. progimnazijoje  ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti be progimnazijos darbuotojų leidimo;

3.5. pamokų, renginių metu trukdyti kitiems mokiniams ir mokytojams;

3.6. pertraukų metu triukšmauti, šiukšlinti, lakstyti koridoriais, trukdyti kitų poilsiui;

3.7. žaisti azartinius žaidimus iš pinigų ar daiktų, žaisti žaidimus, kurie gali kelti grėsmę sveikatai;

3.8. atsinešti  ir naudoti peilius, šaunamuosius ginklus, sprogstamąsias ir degiąsias medžiagas bei visus kitus daiktus ir medžiagas, galinčias kelti grėsmę žmonėms ir aplinkai;

3.9. savavališkai kabinti bet kokio turinio skelbimus ar plakatus, piešti ant pastato išorės ir vidaus  sienų, durų, langų, gadinti progimnazijos turtą;

3.10. mokyklos teritorijoje laipioti į medžius, suptis ant medžių šakų, laipioti ir žaisti ant sporto aikštelės ir kitų aptvarų.

__________________________                          

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 55 svečiai (-ių) ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
158141

Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Chemikų 140, LT-55217 Jonava

Tel./Fax. (8-349) 65099

El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Iš miesto centro į mokyklą galima atvažiuoti autobusais, maršrutų Nr. 6; 7; 8; 8a; 9

 

Jūs esate čia: Pradžia Administracinė informacija Mokinių elgesio taisyklės